ჩვენ შესახებ
სტრუქტურა
მედიათეკის თანამშრომელთა სუბორდინაციის სქემა
1

2

3

1

ადმინისტრაცია

დირექტორი
 


დირექტორის მოადგილე

ადმინისტრაციის უფროსი

2

მენეჯმენტი

PR მენეჯერი

ოფის-მენეჯერი

ტექნიკური მენეჯერი


 

ვებ მენეჯერი
 

ფილიალის მენეჯერი (3)
 
3

თანამშრომლები

მედიათეკარები (10)

მძღოლი

მთავარი ბუღალტერი
ტექნიკური პერსონალი (4)

შესყიდვების სპეციალისტი
მოწვეული სპეციალისტები

იურისტი
(საათობრივად)